Regulamin

Definicje

„Serwis” – strona www znajdująca się w sieci Internet pod adresem www.sandhotel.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis.

„Użytkownik” – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu.

Udostępnianie

Serwis www.sandhotel.pl udostępniany jest na warunkach opisanych poniżej. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika zasad jego użytkowania. Zawartość Serwisu jest własnością Zdrojowa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Marszałkowska 72/17, 00-545 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629975, NIP: 7010600550, REGON 365064419, kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 zł, zwanej w dalszej części Zdrojowa Invest. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, reprodukowanie lub wykorzystywanie w sposób inny niż zgodny z celem Serwisu zamieszczonych materiałów bez zgody Zdrojowa Invest jest niedozwolone i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Cel Serwisu

Zdrojowa Invest oświadcza, że dane zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a celem Serwisu jest w szczególności dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Z uwagi na informacyjny charakter serwisu, Zdrojowa Invest nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. Zdrojowa Invest nie odpowiada za szkody lub straty Użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym podjęciem decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.

Pomimo dołożenia należytych starań w celu zapewnienia rzetelności i aktualności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Zdrojowa Invest nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie. Zdrojowa Invest zastrzega, iż informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

Zdrojowa Invest nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić Użytkownika na szkodę.

Zdrojowa Invest nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych do których prowadzą linki (odnośniki) z Serwisu. Umieszczenie linku (odnośnika) nie jest potwierdzeniem związku Serwisu ze stroną, do której on kieruje, z wyłączeniem tych, które regulują odrębne umowy.

Prawa autorskie

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oznaczenie https://sandhotel.pl/ jest znakiem chronionym przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dane osobowe

Użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie i wykorzystanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych na adres marketing@zdrojowainvest.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich w celach statystycznych i marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną udzielana jest na rzecz Zdrojowej Invest oraz osoby trzecie działające na jej rzecz. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Zdrojowa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72/17.

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

1) wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych na adres marketing@zdrojowainvest.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem;

2) uzyskać w terminie 14 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treść tych danych oraz następujących informacji:

a) daty pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika,

b) źródła pochodzenia danych Użytkownika,

c) w jakim celu zebrano dane,

d) w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom,

e) kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom, na wniosek Użytkownika powyższych informacji udziela się na piśmie, oraz inne szczegółowe uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Korespondencja otrzymana przez Zdrojowa Invest za pośrednictwem poczty elektronicznej jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. Zdrojowa Invest zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania otrzymanej tą drogą korespondencji i innych materiałów.

Postanowienia końcowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Zdrojowa Invest zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik Serwisu ma prawo do wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie, całych stron lub ich fragmentów zgodnie z celem Serwisu i pod warunkiem nienaruszania praw Zdrojowej Invest i osób trzecich. Prawo to nie obejmuje wykorzystywania całych stron lub fragmentów Serwisu lub zawartości stron Serwisu w jakiejkolwiek pracy lub publikacji bez zgody Zdrojowej Invest. Żadna część Serwisu i informacje zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych oraz w formie zmodyfikowanej lub prezentującej je w sposób, który przedstawia je inaczej niż zamierzył właściciel Serwisu, poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, kopiowanie, reprodukowanie, linkowanie lub wykorzystywanie bez zgody Zdrojowej Invest; takie czynności są niedozwolone i mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Operatorem hotelu jest

Zdrojowa Hotels Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711756876 REGON: 320441334
KRS: 0000296672 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Copyright © Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search